Regressie- en Reïncarnatietherapie

Wat is regressietherapie?

Regressietherapie is een therapievorm die ervan uitgaat dat elk (psychisch, lichamelijk of emotioneel) probleem een oorzaak heeft. Deze oorzaak is terug te vinden in onverwerkte ervaringen uit het verleden van de cliënt. Onder zorgvuldige begeleiding worden deze - veelal traumatische - ervaringen opgespoord, opnieuw belicht en/of beleefd en alsnog verwerkt.

Tijdens regressietherapie kan je in trance ervaringen uit je verleden herbeleven.Trance is een toestand van diepe ontspanning waarin je met je onderbewustzijn kunt werken. In trance ben je je nog bewust van je omgeving en weet je wat je doet. Trance is vaak nodig om goed met regressie te kunnen werken.

Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn belicht en geuit, kan er vanzelf een nieuw inzicht ontstaan in gebeurtenissen, wat de situatie was, wie erbij betrokken waren en hoe jij er toen op hebt gereageerd, zowel geestelijk als lichamelijk.

Je zult merken dat de overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan, nu nog in je leven aanwezig zijn. Echter, omdat de omstandigheden nu anders zijn, passen ze niet meer en staan ze je in de weg. Ze beperken je en kunnen voor problemen zorgen. Zodra je hier inzicht in hebt gekregen, kan je genezing beginnen. Je krijgt nieuwe inzichten en nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend voor je kunnen werken.

Bij regressietherapie heb ik een ruime kijk op het verleden: dat kunnen ervaringen zijn vanuit het huidige leven of in vorige levens. Het onderbewuste selecteert zelf in welk ervaringsgebied het nodig is om te werken. Werken we in het ervaringsgebied van vorige levens dan spreken we over Reïncarnatietherapie.

Voor het succesvol ondergaan van regressietherapie is geloof in reïncarnatie of vorige levens niet nodig, wel de bereidheid om je eigen ervaringen serieus te nemen.

Elk probleem kan met regressietherapie worden aangepakt, ongeacht of dit lichamelijk, emotioneel of psychisch van aard is. Ook wanneer je meer inzicht wilt in jezelf, je functioneren en/of je leven is deze therapie heel geschikt.

Innerlijk-kindwerk

Bij het toepassen van regressie is innerlijk-kindwerk een van de belangrijkste therapeutische interventies. Innerlijk-kindwerk is een heel simpele, directe en doeltreffende vormen van therapie. Het passeert het verdedigingsmechanisme van ons intellect door direct contact te maken met het deel van ons dat het meest kwetsbaar is, maar ook het meest verbonden met onze Oorspronkelijke Natuur: het innerlijk kind. 

Het kind in ons

Hoewel we ons daar meestal niet zo bewust van zijn, leven we als mens gelijktijdig in twee belevingswerelden. We hebben enerzijds de belevingswereld van de volwassene en anderzijds de belevingswereld van het kind in ons. Hieronder kun je lezen hoe de veelal vervormde belevingswereld van dit kind je volwassen leven beïnvloedt en hoe noodzakelijk het bewust worden en integreren van dit innerlijke kind is voor je totale welzijn.

Velen van ons zijn opgegroeid in niet optimaal of zelfs gebrekkig functionerende gezinnen. Je ouders hadden het misschien al moeilijk genoeg met zichzelf en waren daardoor nite voldoende in staat jou de specifieke zorg en aandacht te geven die jij nodig had. Als ouders konden ze jou mogelijk niet voldoende liefhebben en steunen in jouw unieke eigenheid. Je moest misschien een bepaalde rol spelen, of je moest compenseren wat je vader en moeder elkaar niet konden geven. Dit zijn vormen van emotioneel misbruik of verwaarlozing die behoren tot de 'normale' omstandigheden waarbinnen de meesten van ons zijn opgegroeid. Omstandigheden die, ook in milde vorm, op den duur traumatiserend kunnen zijn. We kunnen er als kind emotioneel en gedragsmatig door 'bevroren' zijn geraakt.

Je merkt dat bijvoorbeeld als je plotseling emotioneel reageert als een vijfjarige in een situatie die lijkt op een traumatische situatie die je ooit als kleuter meemaakte. Op zo'n moment reageer je niet meer vanuit een volwassen bewustzijn, maar neemt het gekweste kind het over.

Innerlijk-kindwerk geeft je inzicht in het kunnen begrijpen en het kunnen plaatsen van je angsten en onvermogens. De zachtheid en gevoeligheid van de innerlijk-kind benadering stelt je in staat toegang te krijgen tot diepe gevoelens die begraven hebben gelegen en die moeilijk aan de oppervlakte kunnen komen in andere therapieën.

Een 'gewond' kind verstoort je leven

Hoe gewond jouw innerlijk kind nog steeds is, kun je zien aan de mate waarin je last hebt van contactproblemen, van minderwaardigheidsgevoelens, van ontevredenheid, gevoelens van leegte of chronische boosheid naar jezelf of anderen. Wat voor onbevredigend en pijnlijk gedrag je ook vertoont, het blijkt vrijwel altijd een overlevingsstrategie te zijn die je als kind hebt ontwikkeld. Zo'n overlevingsstrategie is gebaseerd op de beperkte ervaringen en overtuigingen waarover je toen beschikte. Die strategieën waren er oorspronkelijk altijd op gericht om je pijn te besparen. Het trieste is dat, wat toen tot op zekere hoogte voor je werkte, je nu in je volwassen leven meestal alleen maar meer pijn oplevert.

Zo kun je bijvoorbeeld als kind zijn opgegroeid bij twee kritische ouders. Om die situatie te 'overleven' kan het zijn, dat je de strategie ontwikkelde om jezelf maar alvast onderuit te halen met je eigen, innerlijke kritiek voordat je ouders dat konden doen, vanuit de hoop dat dat minder zeer zou doen. Een andere strategie kan zijn, dat je bent gaan uithalen naar anderen onder het motto "Aanval is de beste verdediging." Vaak is het zo dat we nu weer eens het ene, dan weer eens het andere gedrag vertoonden en tot op de dag van vandaag nog steeds vertonen.

Een belangrijk aspect van Innerlijk-kindwerk is dat het je helpt om los te komen van je 'gewonde' kinddeel. In het hierboven genoemde voorbeeld heet dat deel 'niet genoeg zijn'. Zo zijn er vele verschillende delen. Zo'n gewond kinddeel wordt meestal onbewust door allerlei kleine voorvallen gedurende de dag geactiveerd. Je blijft er dus keer op keer in terugvallen, tenzij je deze kindpatronen gaat herkennen, gaat doorvoelen en los gaat laten. Heb je je eenmaal bevrijd uit je eigen gewonde kinddeel dan kun je gaan helen. Dan kun je ook de vicieuze cirkel doorbreken waarin, generatie na genareatie, kinderen worden opgezadeld met gewonde kinddelen van hun ouders.

Je 'gewonde' kind genezen

Tijdens het innerljk-kindwerk scheppen wij samen een warme en veilige plek voor je kind om er weer te mogen zijn. Op allerlei afwisselende manieren nodigen wij jouw kind uit om weer tevoorschijn te komen. In het contact met het kind kan er een stuk rouwverwerking plaatsvinden, rouw om alles wat er niet was en rouw om gebeurtenissen die pijnlijk waren.

Onverwerkte boosheid en wrok krijgen op een veilige manier de ruimte om geuit te worden. Het kind kan zich gaan ontspannen, mag gaan genieten en zich laten koesteren in menselijke warmte en woorden. Ook zul je alsnog de lieve woorden en verontschuldigingen horen die je kunnen helpen los te laten en te vergeven.

Er kan een stuk bevrijding plaatsvinden, waardoor je meer ruimte en vrijheid als volwassene krijgt. Je ontwikkelt inzicht in de behoeften van je eigen innerlijke kind, maar ook in die van de mensen om je heen. Door de verworven inzichten zul je verbaasd staan van de verbeteringen in de relatiesfeer. In de mate dat je je gewonde kind geneest en integreert, zal het ophouden je volwassen leven te verstoren. Je zult het kind in jezelf meer gaan ervaren als een trouwe bondgenoot.

Want onder de pijn van het verwonde kind ontdekken velen van ons een heel ander kind, een kind dat ongeschonden is en dat we het magische kind noemen. Dit is het deel van ons dat verbonden is met creativiteit, vitaliteit en innerlijke veerkracht.

Het is speels, inventief, heeft onvoorwaardelijk lief en heeft directe toegang tot een innerlijke wijsheid. Wanneer je dit kind leert kennen kan er een wereld voor je opgengaan van genieten en vreugdevol in het hier-en-nu leven.